رقیه خسروی

روش تحقیق اسنادی

روش های اسنادی یکی از مهم ترین ابزارهای تحقیق، به ویژه تحقیق موردی محسوب می شوند. روشهای اسنادی در زمره روش ها یا سنجه های غیر مزاحم و غیر واکنشی به شمار می آید زیرا با مشکل جمع آوری اطلاعات مواجه نیستیم و اطلاعات از قبل موجود است .

زمینه های مورد استفاده از روش سندی

زمانی مورد کاربرد است که یا تحقیقی تاریخی در دست انجام باشد، یا آنکه تحقیق با پدیده های موجود بوده و محقق درصدد شناسایی تحقیقات قبلی در مورد آن موضوع برآمده باشد یا آنکه پژوهش نیاز به استفاده از اسناد و مدارک را ایجاب نماید.

کاربرد روش اسنای در تحقیقات تاریخی :

محقق در دوره تاریخی پدیده نمی توانست دیدی جامع و فراگیر در مورد پدیده داشته باشد، فاصله زمانی که از زمان وقوع حادثه تاریخی تا زمان پژوهش اسنادی پدید می آید، به محقق کمک می کند تا عوامل اصیل رویکرد تاریخی را با دقت بیشتری بشناسد و از تکرار اجتناب ورزد و به نتایج نوینی دست یابد.

معایب پژوهش اسنادی :

1-   حوادث تاریخی زنده نیستند، لذا درک و فهم مستقیم آن ها ممکن نیست، پس همواره با واسطه مطالعه و ارزیابی می شود، لذا ممکن است دچار سوگیری و قضاوت ارزشی محقق قرار گیرند.

2-   گذشته قابل تکرار نیست، لذا محقق خواه ناخواه با معیارهای جامعه زمان خود با گذشته مواجهه می شود، پس باید ضریب انحراف خاص را در پژوهش خویش بپذیرد.

3-   پژوهش اسنادی هرگز به طور کامل در اسناد و مدارک جای نمی گیرد، لذا محقق از روش های استنتاجی ، جهت تکمیل خلاها استفاده می کند که طبیعتاً عنصری تازه بر واقعیت تاریخی می افزاید.

نتیجه:

روش اسنادی معمولاً از وضوح و روشنی والایی برخوردار است. محقق می تواند با دیدی فراگیر و جامع کل واقعه و عوامل موثر در آن را مورد بررسی قرار دهد.

 

منابع:

www.search.blogfa.com         

+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:15  توسط رقیه خسروی  |